महिला व बालकल्याण विभाग

नियम/कायदे

 

महाराष्ट्र जि प प स अधिनियम 1961

महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम

म जि प जिल्हा सेवा (शिस्त व अपील) 1964/वर्तणूक 1967

म ना से रजा नियम 1981

म ना से वेतन नियम 1981

म ना से सेवानिवृत्ती वेतन 1982

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न