सामान्य प्रशासन विभाग

सेवानिवृत्ती प्रकरणे

जिल्हा परिषदकडील प्रंलबित सेवा निवृत्ती वेतन प्रकरणांची माहिती माहे - फेब्रुवारी 2021 अखेर

जिल्हा परिषद कडील प्रलंबित कुंटुब निवृत्ती वेतन प्रकरणांची माहिती माहे - फेब्रुवारी 2021 अखेर

जिल्हा परिषद स्तरावर वर्ग-3 व 4 संवर्गातील रिक्त पदे भरण्याबाबतची कार्यवाही (माहे - फेब्रुवारी 2021  अखेर)

अनु.जमातीच्या कर्मचाऱ्यांचे जात वैधता प्रमाणपत्रा बाबतची कार्यवाही. (माहे - फेब्रुवारी 2021 अखेर)

गट-क व गट-ड मधील कर्मचाऱ्यांना  सेवातंर्गत आश्वासीत प्रगती योजना पहिला लाभ मंजुर करणे बाबत (पहिला लाभ) 

गट-क व गट-ड मधील कर्मचाऱ्यांना  सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना दुसरा लाभ मंजुर करणे बाबत (दुसरा लाभ) (माहे - फेब्रुवारी 2021 अखेर)

गट-क व गट-ड मधील कर्मचाऱ्यांना  सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना तिसरा लाभ मंजुर करणे बाबत  (तिसरा  लाभ)