अर्थ विभाग

बजेट (अंदाज पत्रक)

बजेट (अंदाज पत्रक)

जिल्हा परिषदेचे स्वउत्पन्नाचे अंदाजपत्रक याद्वारे तयार केले जाते. तसेच शासनाचे विविध योजनांचे अंदाजपत्रक