जिल्हा परिषद प्रतिनिधी व सदस्य
अ.क्र. फोटो पदाधिकाऱ्यांचे नाव पदनाम भ्रमणध्वनी क्रमांक
1 फोटो नाही श्री. गणाजी मुकिंदराव बेले मा. अध्यक्ष जिल्हा परिषद हिंगोली 9767998726
2 फोटो नाही श्री. मनिष शामराव आखरे मा. उपाध्यक्ष जिल्हा परिषद हिंगोली 9011002111
3 फोटो नाही सौ. रत्‍नमाला प्रभाकर चव्हाण मा. सभापती अर्थ व शिक्षण समिती जिल्हा परिषद हिंगोली 8668692672
4 फोटो नाही सौ. रूपालीताई राजेश पाटील (गोरेगांवकर) मा. सभापती महिला व बालकल्याण समिती जिल्हा परिषद हिंगोली 9422175661
5 फोटो नाही श्री. बाजीराव रामजी जुंबडे मा. सभापती कृषी पशुसंवर्धन व दुग्ध विकास जिल्हा परिषद हिंगोली 8605324060
6 फोटो नाही श्री. फकीरराव निवृत्ती मुंढे मा. सभापती समाज कल्याण समिती जिल्हा परिषद हिंगोली 8459580900
7 फोटो नाही अनुराधाबाई माधवराव जाधव सदस्य जिल्हा परिषद हिंगोली 8888896535
8 फोटो नाही सौ. राठोड सुरेखा संजय सदस्य जिल्हा परिषद हिंगोली 7798719049
9 फोटो नाही सौ. जाधव रेणुका भानुदास सदस्य जिल्हा परिषद हिंगोली 9881957905
10 फोटो नाही श्री. चौतमल विठ्ठल योगाजी सदस्य जिल्हा परिषद हिंगोली 9850807505
11 फोटो नाही सौ. मंगला दिलीप कांबळे सदस्य जिल्हा परिषद हिंगोली 9822910010
12 फोटो नाही सौ. पुष्पाबाई प्रकाश थोरात सदस्य जिल्हा परिषद हिंगोली 8888920493
13 फोटो नाही सौ. घुगे वैष्णवी दिलीप सदस्य जिल्हा परिषद हिंगोली 8329118282
14 फोटो नाही सौ. नरवाडे शिवराणी प्रकाश सदस्य जिल्हा परिषद हिंगोली 8856807952
15 फोटो नाही श्री. अजीत उत्तमराव मगर सदस्य जिल्हा परिषद हिंगोली 9860080213
16 फोटो नाही सौ. माहोरे जनाबाई दत्तराव सदस्य जिल्हा परिषद हिंगोली 9545483727
17 फोटो नाही श्री. वागडव रामराव अप्पाराव सदस्य जिल्हा परिषद हिंगोली 9921127328
18 फोटो नाही श्री. मगर बाळासाहेब उत्तमराव सदस्य जिल्हा परिषद हिंगोली 9422108889
19 फोटो नाही श्री. पाचपुते सतीश यशवंत सदस्य जिल्हा परिषद हिंगोली 9881852809
20 फोटो नाही श्री. खंदारे भगवान बाबाराव सदस्य जिल्हा परिषद हिंगोली 8888331215
21 फोटो नाही सौ. पतंगे निलावती राजेश्‍वर सदस्य जिल्हा परिषद हिंगोली 9881388388
22 फोटो नाही श्री. साळुंके कैलास बालासाहेब सदस्य जिल्हा परिषद हिंगोली 9823035219
23 फोटो नाही श्री. दिलीपराव विठ्ठलराव देशमुख सदस्य जिल्हा परिषद हिंगोली 8554097777
24 फोटो नाही श्री. संजय नामदेवराव कावरखे सदस्य जिल्हा परिषद हिंगोली 9922281414
25 फोटो नाही श्री. देशमुख संजय (भैया) बालासाहेब सदस्य जिल्हा परिषद हिंगोली 9420100151
26 फोटो नाही श्री. पतंगे अनिल शंकरराव सदस्य जिल्हा परिषद हिंगोली 9764841010
27 फोटो नाही सौ. खिल्लारे सारिका नंदकिशोर सदस्य जिल्हा परिषद हिंगोली 9011810071
28 फोटो नाही सौ. घोगरे कल्पना विठ्ठलराव सदस्य जिल्हा परिषद हिंगोली 7875459318
29 फोटो नाही सौ.जाधव चंद्रभागा देवराव सदस्य जिल्हा परिषद हिंगोली 9822898036
30 फोटो नाही सौ. सईजराव आशामती त्र्यंबक सदस्य जिल्हा परिषद हिंगोली 7350656274
31 फोटो नाही सौ. शिंदे संगीता रामरतन सदस्य जिल्हा परिषद हिंगोली 9764745479
32 फोटो नाही सौ. खंदारे रत्नाबाई तुकाराम सदस्य जिल्हा परिषद हिंगोली 8380969285
33 फोटो नाही सौ. नाईक सुनंदा गयबाराव सदस्य जिल्हा परिषद हिंगोली 9423448111
34 फोटो नाही सौ. घुगे सरस्वती यादवराव सदस्य जिल्हा परिषद हिंगोली 9850391408
35 फोटो नाही सौ. जाधव सुमनबाई रमेश सदस्य जिल्हा परिषद हिंगोली 9890137575
36 फोटो नाही सौ. दराडे यशोदा संजय सदस्य जिल्हा परिषद हिंगोली 9423848586
37 फोटो नाही सौ. झटे सिंधू ज्ञानेश्वर सदस्य जिल्हा परिषद हिंगोली 8806363232
38 फोटो नाही सौ. परिहार जीवनलता लक्ष्मण सदस्य जिल्हा परिषद हिंगोली 9604448844
39 फोटो नाही श्री. अंकुश तातेराव आहेर सदस्य जिल्हा परिषद हिंगोली 9421381717
40 फोटो नाही श्री. स्वामी श्रीशैल्य महादेव सदस्य जिल्हा परिषद हिंगोली 9881787887
41 फोटो नाही सौ. शिंदे सुवर्णमाला अवधुत सदस्य जिल्हा परिषद हिंगोली 9561935663
42 फोटो नाही सौ. दळवी रिता बाबुराव सदस्य जिल्हा परिषद हिंगोली 9422892210
43 फोटो नाही सौ. जाधव पार्वती बालाजी सदस्य जिल्हा परिषद हिंगोली 9421084987
44 फोटो नाही सौ. दशरथे योगीता ज्ञानोबा सदस्य जिल्हा परिषद हिंगोली 9420034765
45 फोटो नाही श्री. राखोंडे प्रल्हाद रामराव सदस्य जिल्हा परिषद हिंगोली 9421082472
46 फोटो नाही सौ. कदम राजश्री नाथराव सदस्य जिल्हा परिषद हिंगोली 9850631313
47 फोटो नाही सौ. वाघमारे मनिषा अनिल सदस्य जिल्हा परिषद हिंगोली 9822206863
48 फोटो नाही श्री. रायवाडे विलास किशनराव सदस्य जिल्हा परिषद हिंगोली 9763124031
49 फोटो नाही श्री. एकलारे महादेव संभाप्पा सदस्य जिल्हा परिषद हिंगोली 9822943411
50 फोटो नाही श्री. नरवाडे शिवहार सखाराम सदस्य जिल्हा परिषद हिंगोली 9922281835