अधिकारी
क्र. फोटो अधिकाऱ्याचे नाव पदनाम विभाग भ्रमणध्वनी क्रमांक कार्यालयाचा दुरध्वनी ई मेल आयडी
1 फोटो नाही श्री संजय दैने (भा. प्र. से.) मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद हिंगोली 02456221826 02456221826 ceozphng@gmail.com
2 फोटो नाही श्री अनुप शेंगुलवार अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद, हिंगोली 02456221826 02456221826 adlceozphng@gmail.com
3 फोटो नाही श्री. ए. एल. बोंद्रे (प्रभारी)उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सा.प्र.वि.) जिल्हा परिषद, हिंगोली 02456221826 02456221826 ceozphng@gmail.com
4 फोटो नाही डॉ. मिलिंद पोहरे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पं.) जिल्हा परिषद, हिंगोली 02456221826 02456221826 hingolivp@gmail.com
5 फोटो नाही श्री. ए. एल. बोंद्रे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी पाणी पुरवठा व स्वच्छता 02456221826 02456221826 ceozphng@gmail.com
6 फोटो नाही श्री. एन. आर. कानवडे प्रकल्प संचालक(पदभार) जि. ग्रा. वि. यं., जिल्हा परिषद, हिंगोली 02456221826 02456221826 ceozphng@gmail.com
7 फोटो नाही श्री. जी. डी. वाघ (प्रभारी)महिला व बाल विकास अधिकारी महिला व बाल कल्याण विभाग 02456221826 02456221826 ceozphng@gmail.com
8 फोटो नाही श्री. म. वि. पाते (प्रभारी) मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी अर्थ विभाग 02456221826 02456221826 ceozphng@gmail.com
9 फोटो नाही श्री. एल. पी. तांबे (प्रभारी) कार्यकारी अभियंता, बांधकाम बांधकाम विभाग 02456221826 02456221826 ceozphng@gmail.com
10 फोटो नाही श्री. चं. दा. वाघमारे जिल्हा जलसंधारण अधिकारी जिल्हा जलसंधारण विभाग 02456221826 02456221826 ceozphng@gmail.com
11 फोटो नाही डॉ. एस. पी. पवार जिल्हा आरोग्य अधिकारी आरोग्य विभाग 02456221826 02456221826 ceozphng@gmail.com
12 फोटो नाही डॉ. बी. ए. जावळे (प्रभारी) जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी पशुसंवर्धन विभाग 02456221826 02456221826 ceozphng@gmail.com
13 फोटो नाही श्री. एन. आर. कानवडे कृषि विकास अधिकारी कृषि विभाग 02456221826 02456221826 ceozphng@gmail.com
14 फोटो नाही श्री. एस. एस. सोनटक्के शिक्षणाधिकारी (प्रा.) शिक्षण विभाग 02456221826 02456221826 ceozphng@gmail.com
15 फोटो नाही श्री. पी. व्ही. पावसे शिक्षणाधिकारी (मा.) शिक्षण विभाग 02456221826 02456221826 ceozphng@gmail.com
16 फोटो नाही श्री. शिवानंद मिनगिरे (प्रभारी) समाज कल्याण अधिकारी समाज कल्याण विभाग 02456221826 02456221826 ceozphng@gmail.com
17 फोटो नाही श्री. एस. आर. बेले सहायक गट विकास अधिकारी (पंचायत) जिल्हा परिषद हिंगोली 1234567890 1234567890 ceozphng@gmail.com
18 फोटो नाही श्री. जी. पी. बोथीकर स. प्र. अ. (सनि.) जि.ग्रा.वि.यं. हिंगोली 1234657890 1234657890 ceozphng@gmail.com
19 फोटो नाही श्री. घाडगे (प्रभारी) कृषि अधिकारी MREGS गट-ब MREGS विभाग 02456221826 02456221826 ceozphng@gmail.com