अधिकारी
क्र. फोटो अधिकाऱ्याचे नाव पदनाम विभाग भ्रमणध्वनी क्रमांक कार्यालयाचा दुरध्वनी ई मेल आयडी
1 फोटो नाही श्री अनुप शेंगुलवार (प्रभारी) मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद हिंगोली 02456221826 02456221826 ceozphng@gmail.com
2 फोटो नाही श्री अनुप शेंगुलवार अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद, हिंगोली 02456221826 02456221826 adlceozphng@gmail.com
3 फोटो नाही श्री. एन. आर. केंद्रे प्रकल्प संचालक जि. ग्रा. वि. यं., जिल्हा परिषद, हिंगोली 02456221826 02456221826 pddrdahingoli@gmail.com
4 फोटो नाही श्री. अनंतकुमार कुंभार उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सा.प्र.वि.) जिल्हा परिषद, हिंगोली 02456221826 02456221826 ceozphng@gmail.com
5 फोटो नाही श्री. ए. एल. बोंद्रे (प्रभारी) उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पं.) जिल्हा परिषद, हिंगोली 02456221826 02456221826 hingolivp@gmail.com
6 फोटो नाही श्री. ए. एल. बोंद्रे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी पाणी पुरवठा व स्वच्छता 02456221826 02456221826 nbahingoli1@gmail.com
7 फोटो नाही श्री. जी. डी. वाघ महिला व बाल विकास अधिकारी महिला व बाल कल्याण विभाग 02456221826 02456221826 mbkicdshng@gmail.com
8 फोटो नाही श्री. डी. डी. माडे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी अर्थ विभाग 02456221826 02456221826 cafozphingoli@gmail.com
9 फोटो नाही श्री. एस. व्ही. ढवळे (प्रभारी) कार्यकारी अभियंता, बांधकाम बांधकाम विभाग 02456221826 02456221826 zphingoli.ee@mahapwd.com
10 फोटो नाही श्री. के. के. घुगे (प्रभारी) जिल्हा जलसंधारण अधिकारी जिल्हा जलसंधारण विभाग 02456221826 02456221826 exeengg01@gmail.com
11 फोटो नाही डॉ. के. आर. शेळके (प्रभारी) जिल्हा आरोग्य अधिकारी आरोग्य विभाग 02456221826 02456221826 dhohingoli@gmail.com
12 फोटो नाही डॉ. एस. बी. खुणे जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी पशुसंवर्धन विभाग 02456221826 02456221826 dahozphingoli@gmail.com
13 फोटो नाही श्री. यु. एस. वाघमारे (प्रभारी) कृषि विकास अधिकारी कृषि विभाग 02456221826 02456221826 adozphingoli1@gmail.com
14 फोटो नाही श्री. एस. एस. सोनटक्के शिक्षणाधिकारी (प्रा.) शिक्षण विभाग 02456221826 02456221826 ssahingoli@gmail.com
15 फोटो नाही श्री. एम. एस. सलगर शिक्षणाधिकारी (मा.) शिक्षण विभाग 02456221826 02456221826 rmsahingoli@gmail.com
16 फोटो नाही श्री. आर. एच. ऐडके समाज कल्याण अधिकारी समाज कल्याण विभाग 02456221826 02456221826 swozphingoli@gmail.com
17 फोटो नाही श्री. पी. एस. बोंढारे (प्रभारी) गट विकास अधिकारी MREGS विभाग 02456221826 02456221826 mgnregacellzp.hingoli@gmail.com
18 फोटो नाही श्रीमती पी. व्ही. माकोडे (प्रभारी) कार्यकारी अभियंता ग्रामीण पाणी पुरवठा ग्रामीण पाणी पुरवठा 02456221826 02456221826 eebnhingoli1@rediffmail.com
19 फोटो नाही श्री. एस. एस. अग्रवाल (प्रभारी) उप अभियंता (यांत्रिकी) यांत्रिकी उपविभाग 02456221826 02456221826 dem.hingoli@gmail.com