अधिकारी
क्र. फोटो अधिकाऱ्याचे नाव पदनाम विभाग भ्रमणध्वनी क्रमांक कार्यालयाचा दुरध्वनी ई मेल आयडी
1 फोटो नाही श्री. एम. एल. खिल्लारी गट विकास अधिकारी पंचायत समिती औंढा (ना) 1234567890 1234567890 bdopsaun@gmail.com
2 फोटो नाही श्री. व्ही. यू. सुरोशे गट विकास अधिकारी पंचायत समिती वसमत 1234567890 1234567890 mregsbasmath@gmail.com
3 फोटो नाही डॉ. एम. पी. पोहरे गट विकास अधिकारी पंचायत समिती हिंगोली 1234567890 1234567890 hingolibdo@gmail.com
4 फोटो नाही श्री. ए. टी. आंधळे प्रभारी गट विकास अधिकारी पंचायत समिती कळमनुरी 1234567890 1234567890 bdokalamnuri@gmail.com
5 फोटो नाही श्री. एस. आर. बेले प्रभारी गट विकास अधिकारी पंचायत समिती सेनगाव 1234567890 1234567890 bdosengaon10948@gmail.com
6 फोटो नाही श्री. कल्हारे गोपाळ उत्तमराव सहायक गट विकास अधिकारी पंचायत समिती वसमत 1234567890 1234567890 mregsbasmath@gmail.com
7 फोटो नाही श्री. जी. पी. बोथीकर सहायक गट विकास अधिकारी पंचायत समिती हिंगोली 1234567890 1234567890 hingolibdo@gmail.com
8 फोटो नाही श्री. ए. टी. आंधळे सहायक गट विकास अधिकारी पंचायत समिती कळमनुरी 1234567890 1234567890 bdokalamnuri@gmail.com
9 फोटो नाही श्री. मच्छिंद आप्पासाहेब साबळे सहायक गट विकास अधिकारी पंचायत समिती सेनगाव 1234567890 1234567890 bdosengaon10948@gmail.com
10 फोटो नाही श्री. जे. एम. साहू सहायक गट विकास अधिकारी पंचायत समिती औंढा (ना) 1234567890 1234567890 bdopsaun@gmail.com