अधिकारी
क्र. फोटो अधिकाऱ्याचे नाव पदनाम विभाग भ्रमणध्वनी क्रमांक कार्यालयाचा दुरध्वनी ई मेल आयडी
1 फोटो नाही श्री. यु. डी. तोटावाड गट विकास अधिकारी पंचायत समिती वसमत 1234567890 1234567890 mregsbasmath@gmail.com
2 फोटो नाही श्री. एस. बी. अंभोरे सहायक गट विकास अधिकारी पंचायत समिती वसमत 1234567890 1234567890 mregsbasmath@gmail.com
3 फोटो नाही श्री. जी. यू . कल्हारे गट विकास अधिकारी पंचायत समिती औंढा (ना) 1234567890 1234567890 bdopsaun@gmail.com
4 फोटो नाही श्री. जी. पी . बोथीकर सहाय्यक गट विकास अधिकारी पंचायत समिती कळमनुरी 1234567890 1234567890 hingolibdo@gmail.com
5 फोटो नाही श्री. बी. आर. गोरे सहायक गट विकास अधिकारी पंचायत समिती औंढा (ना) 1234567890 1234567890 bdopsaun@gmail.com
6 फोटो नाही श्री. एल. बी. बारगिरे गट विकास अधिकारी पंचायत समिती कळमनुरी 1234567890 1234567890 bdokalamnuri@gmail.com
7 फोटो नाही श्री. जी. पी. बोथीकर सहायक गट विकास अधिकारी पंचायत समिती कळमनुरी 1234567890 1234567890 hingolibdo@gmail.com
8 फोटो नाही श्री. एस. व्ही. गोरे गट विकास अधिकारी पंचायत समिती सेनगाव 1234567890 1234567890 bdosengaon10948@gmail.com
9 फोटो नाही श्री. माधव कोकाटे प्रभारी गट विकास अधिकारी पंचायत समिती सेनगाव 1234567890 1234567890 bdosengaon10948@gmail.com
10 फोटो नाही श्री. जी. पी. बोथीकर प्रभारी गट विकास अधिकारी पंचायत समिती हिंगोली 1234567890 1234567890 hingolibdo@gmail.com