जिल्हा परिषद प्रतिनिधी व सदस्य
अ.क्र. फोटो पदाधिकाऱ्यांचे नाव पदनाम भ्रमणध्वनी क्रमांक
1 फोटो नाही झुळझुळे सुमनबाई रामराव मा. सभापती, पंचायत समिती, हिंगोली 7058889534
2 फोटो नाही गावंडे गंगाबाई बालाजी मा.उपसभापती, पंचायत समिती, हिंगोली 988135896
3 फोटो नाही विलास संतराम काठमोडे सदस्य, पंचायत समिती, हिंगोली 8390743767
4 फोटो नाही कऱ्हाळे कावेरी रुपाजी सदस्य, पंचायत समिती, हिंगोली 9970705955
5 फोटो नाही आसोले उत्तम वाघोजी सदस्य, पंचायत समिती, हिंगोली 9665129031
6 फोटो नाही आगलावे भानुबाई सखाराम सदस्य, पंचायत समिती, हिंगोली 9130086068
7 फोटो नाही अंजली सुनिल गायकवाड सदस्य, पंचायत समिती, हिंगोली 9764600337
8 फोटो नाही गडदे गणेशराव पंडीतराव सदस्य, पंचायत समिती, हिंगोली 9822443373
9 फोटो नाही आसोले मिनाबाई विश्‍वांबर सदस्य, पंचायत समिती, हिंगोली 9146299795
10 फोटो नाही नामदेव हरसिंग राठोड सदस्य, पंचायत समिती, हिंगोली 8888920493
11 फोटो नाही पंढरीनाथ नरसिंगराव ढाले सदस्य, पंचायत समिती, हिंगोली 9850751177
12 फोटो नाही मिना संजय घुगे सदस्य, पंचायत समिती, हिंगोली 9404494978
13 फोटो नाही गोरे मुक्ता संतोष सदस्य, पंचायत समिती, हिंगोली 9923474737
14 फोटो नाही संजीवनी पंडीत दिपके सदस्य, पंचायत समिती, हिंगोली 9765268665
15 फोटो नाही जगताप शिला रुस्तूमा सदस्य, पंचायत समिती, हिंगोली 9850568317
16 फोटो नाही नेतने बबन कोंडबा सदस्य, पंचायत समिती, हिंगोली 9822686694
17 फोटो नाही टेकाळे लोपमुद्रा बद्रीनाथ सदस्य, पंचायत समिती, हिंगोली 9604349860
18 फोटो नाही कवडे ज्ञानबा मारोतराव सदस्य, पंचायत समिती, हिंगोली 8584053691
19 फोटो नाही गंगावणे संगिता बद्रीनाथ सदस्य, पंचायत समिती, हिंगोली 9421458938
20 फोटो नाही भगत संध्या भुजंगराव सदस्य, पंचायत समिती, हिंगोली 9633696060