अर्थ विभाग

सेवानिवृत्ती प्रकरणे

सेवानिवृत्ती प्रकरणे

जिल्हा परिषद शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे सेवानिवृत्ती प्रकरणे, तात्पुरती सेवानिवृत्ती प्रकरणे याद्वारे तपासणी करून त्वरीत मंजुर केली जातात. तसेच से.नि.कर्मचारी यांचे वेतन स्थानांतराचे प्रस्ताव, सुधारीत वेतन इ. प्रकरणे निकाली काढली जातात.